Ζωντανή Μετάδοση Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Λιδωρικίου Ιερός Ναός Ζωοδόχος Πηγή, Λιδωρίκι
 • by DoridaSOS
 • 14/04/2020

  Παρακολουθήστε ζωντανά την Ακολουθία του Νυμφίου της Μεγάλης Τρίτης, από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λιδωρικίου. Η Ιερή Ακολουθία τελείται κεκλεισμένων των θυρών, στο πλαίσιο των καθημερινών ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας εν μέσω της πανδημίας.

  Συντονιστείτε εδώ στις 7μμ

  Ιερή Ακολουθία της Μεγάλης Τρίτης 14 Απριλίου

  Ακολουθία του Νυμφίου
  Τροπάριο της Κασσιανής

  Ιερός Ναός Ζωοδόχος Πηγή, Λιδωρίκι, Ώρα 7: 00 μ.μ.

  ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ DORIDASOS Δωρίδα

  Τροπάριο της Κασσιανής

  Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή,
  τὴν σὴν αἰσθομένη θεότητα, μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν,
  ὀδυρομένη, μύρα σοι, πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει.
  Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας,
  ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος ἔρως τῆς ἁμαρτίας.
  Δέξαι μου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων,
  ὁ νεφέλαις διεξάγων τῆς θαλάσσης τὸ ὕδωρ
  κάμφθητί μοι πρὸς τοὺς στεναγμοὺς τῆς καρδίας,
  ὁ κλίνας τοὺς οὐρανοὺς τῇ ἀφάτῳ σου κενώσει.
  Καταφιλήσω τοὺς ἀχράντους σου πόδας,
  ἀποσμήξω τούτους δὲ πάλιν τοῖς τῆς κεφαλῆς μου βοστρύχοις
  ὧν ἐν τῷ παραδείσῳ Εὔα τὸ δειλινόν,
  κρότον τοῖς ὠσὶν ἠχηθεῖσα, τῷ φόβῳ ἐκρύβη.
  Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ κριμάτων σου ἀβύσσους
  τίς ἐξιχνιάσει, ψυχοσῶστα Σωτήρ μου;
  Μή με τὴν σὴν δούλην παρίδῃς, ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ ἔλεος.